โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม

  • 536เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

จัดเต็ม คู่มือสอบ แนวข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู คุรุสภา อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ 2556

ระดับ : ปฐมวัย
เพศ : ไม่ระบุเพศ

โพสต์ : 10

สำคัญ : 0

เงิน : 21
ความดี : 10
เครดิต : 0
จิตพิสัย: 0
ออนไลน์ : 0 ชม
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว อาชีพอิสระ - ธุรกิจส่วนตัว เมื่อเวลา(2013-04-04) —

[size=24pt]คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู คุรุสภา อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2556

[size=14pt]ดูรายละเอียดที่ : [size=14pt]http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html

    
    

[size=18pt]คู่มือสอบ  แนวข้อสอบ  ข้อสอบ ติว  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู  คุรุสภา  SHEETRAM.com
[size=14pt]ดูรายละเอียดที่ : [size=14pt]http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html
[size=12pt]วิชาชีพครู,มาตราฐานวิชาชีพครู,สอบวิชาชีพครู,ช้อสอบวิชาชีพครู,แนวข้อสอบวิชาชีพครู,ติววิชาชีพครู,สอบมาตราฐานวิชาชีพครู,
ข้อสอบมาตราฐานวิชาชีพครู,ติวมาตราฐานวิชาชีพครู,ข้อสอบ 9 มาตราฐาน วิชาชีพครู,ข้อสอบครูคุรุสภา,แนวข้อสอบครูคุรุสภา,
ข้อสอบวิชาชีพครู 2556,แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2556,จีระ งอกศิลป์,อ.จีระ,วิชาชีพครู อ.จีระ

[size=18pt]
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบ คอร์สติวทางไปรษณีย์  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู คุรุสภา ปี 2556

[size=14pt]คู่มือเตรียมทดสอบความรู้ 9 มาตราฐานวิชาชีพของคุรุสภา (อ.ดร.จีระ)
รหัส  GR358 ราคา 500 บาท จัดทำโดย.. อ.จีระ งอกศิลป์ และ ผอ.จรัญ ชูชื่น

ประกอบด้วย
+ มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
+ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
+ มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
+ มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
+ มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
+ มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
+ มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
+ มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
+ มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สารบัญ (741 หน้า)
สารบัญ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  ภาษาไทยสำหรับครู
-หลักภาษาไทย -ลักษณะนาม -คำพ้องรูป/คำพ้องเสียง
-คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และสับสน -คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
-วลี และประโยค -ประโยคบกพร่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Teblet PC Per Child : OTPC) แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
-ความรู้พืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร -ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา
-แนวคิด ทฤษฏี ทางการศึกษา -ประวัติความเป็นมา ระบบการจัดการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย
-เปรียบเทียบหลักสูตร -หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
-แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น -หลักสูตรสถานศึกษา
-องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
-นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการการเรียนรู้
-ทฤษฏีการเรียนรู้ -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้ -การออกแบบการเรียนรู้ -การจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
-ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -จิตวิทยาการศึกษา -จิตวิทยาพัฒนาการ
-จิตวิทยาบุคลิกภาพ -จิตวิทยาแนะแนว -สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับจิตวิทยา  แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
-พฤติกรรมทางการศึกษา -เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษา
-สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัด และประเมินผล -นิยามคำศัพท์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.616/2552 เรื่องการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.617/2552 เรื่องการจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.619/2552 เรื่องการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
-คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.619/2552 เรื่องแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่องระหว่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
-การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
-ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย -การวิจัยในชั้นเรียน แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 8 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 571
-ความรู้เกี่ยวกับสื่อการศึกษา -ตัวอย่างสื่อการศึกษา
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา -ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา
-อินเทอร์เน็ต (Internet)-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)
-การบริหารระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษา -ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย แนวข้อสอบ
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
-ความรู้เกี่ยวกับความเป็นครู -พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
-ข้อบังคบคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
-ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552
-ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง การกำหนดให้ครูเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบ


[size=14pt]คู่มือสอบ  แนวข้อสอบ  ข้อสอบ ติว  9 มาตราฐาน วิชาชีพครู  คุรุสภา จากผู้ผลิตอื่นๆ
[size=12pt]รหัสสินค้า                                        ชื่อสินค้า                                ราคา
PK392  คู่มือ+ข้อสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน (PK)                                                240 บาท
CA093  สรุป+เจาะข้อสอบ 9 มาตราฐานวิชาชีพครู (CA)                                                            250 บาท
SP359  มาตราฐาน วิชาชีพครู (9 มาตราฐาน) สรุปความรู้+ข้อสอบ (SP)                                         250 บาท
SP204  ความรู้ตาม มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตราฐาน ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู (SP)                         200 บาท
CA060  สรุปและข้อสอบ ฉบับใหม่ล่าสุด มาตราฐานวิชาชีพครู ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพ (CA)                  200 บาท
SG400  คอร์สติวทางไปรษณีย์ 9 มาตราฐาน วิชาชีพครู (ครบทุกมาตราฐาน) คุรุสภา (อ.ชลสิทธิ์)          6,000 บาท
SG406  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู คุรุสภา เลือกเรียน 8 มาตราฐาน (อ.ชลสิทธิ์)        5,500 บาท
SG573  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-ความเป็นครู (อ.ชลสิทธิ์)                               1,000 บาท
SG572  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  1,000 บาท
SG571  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การวิจัยทางการศึกษา (อ.ชลสิทธิ์)                   1,000 บาท
SG570  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การบริหารจัดการในห้องเรียน (อ.ชลสิทธิ์)           1,000 บาท
SG405  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การวัดและการประเมินผลการศึกษา (อ.ชลสิทธิ์)    1,000 บาท
SG404  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-จิตวิทยาสำหรับครู (อ.ชลสิทธิ์)                        1,000 บาท
SG403  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การจัดการเรียนรู้ (อ.ชลสิทธิ์)                           1,000 บาท
SG402  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-การพัฒนาหลักสูตร (อ.ชลสิทธิ์)                        1,000 บาท
SG401  คอร์สติวทางไปรษณีย์ มาตราฐาน วิชาชีพครู-ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู (อ.ชลสิทธิ์)          1,000 บาท


[size=14pt]ดูรายละเอียดที่ : [size=14pt]http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้