โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม

  • 3688เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

สพฐ.เปิดสอบ"ครูผู้ช่วย" 795 อัตรา ( 1 มี.ค.54)

ระดับ : ครูใหญ่
เพศ : ไม่ระบุเพศ

โพสต์ : 1238

สำคัญ : 0

เงิน : 1945
ความดี : 664
เครดิต : 2
จิตพิสัย: 0
ออนไลน์ : 141 ชม

วันที่ 28 ก.พ.54 นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจตำแหน่งว่างและความต้องการครูของโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และรายงานความประสงค์ หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2554 นั้น ขณะนี้มี สพท.ต้องการจะดำเนินการสอบบรรจุแข่งขันจำนวน 48 เขต และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สพฐ.ได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ อาทิ การสอบแข่งขันต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27 เม.ย.53 สพท.ที่ประสงค์จะสอบแข่งขันในครั้งนี้ ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันขึ้นบัญชีรอการบรรจุ เนื่องจากหากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อน จะต้องยกเลิก การกำหนดวิชาเอกให้คำนึงถึงนโยบาย สพฐ.ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกำหนดการสอบแข่งขันนั้น ให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย.54 รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 4-10 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวันที่ 17 เม.ย. สอบภาค ก วันที่ 25-26 เม.ย. สอบภาค ข วันที่ 27 เม.ย. ภาค ค วันที่ 28 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 6 พ.ค.
สำหรับ 48 เขตที่จะเปิดสอบแข่งขัน มีดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 เปิดรับ 20 คน สพป.นนทบุรี เขต 2 รับ 4 คน สพป.ปทุมธานี เขต 1รับ 8 คน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 คน สพป.นราธิวาส เขต 2 รับ 9 คน สพป.ยะลา เขต 1 รับ 5 คน สพป.สตูล รับ 3 คน สพป.ชุมพร เขต 1 รับ 4 คน สพป.ชุมพร เขต 2 รับ 12 คน สพป.สงขลา เขต 3 รับ 10 คน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 รับ 6 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ7 คน สพป.กระบี่ รับ 5 คน สพป.ภูเก็ต รับ 3 คน สพป.ระนอง รับ 7 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับ 9 คน สพป.ราชบุรี เขต 1 รับ 11 คน สพป.ราชบุรี เขต 2 รับ 3 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับ 9 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 6 คน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 คน สพป.สระบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 คน สพป.ตาก เขต 2 รับ 7 คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3 คน สพป.เชียงราย เขต 2 รับ 24 คน สพป.เชียงราย เขต 3 รับ 7 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 23 คน สพป.นครราชสีมาเขต 7 รับ 11 คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 คน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 รับ 7 คน สพป.ระยอง เขต 1 รับ 6 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 รับ 262 คน สพท.เขต 4 รับ 16 คน สพม.เขต 7 รับ13 คน สพม.เขต 14 รับ 19 คน สพม.เขต 16 รับ 22 คน สพม.เขต 17 รับ 7 คน สพม.เขต 39 รับ 10 คน สพม.เขต 42 รับ 60 คน รวมจำนวนที่เปิดรับทั้งสิ้น 795 คน

ส่วนสาขาวิชาที่เปิดรับ มีดังนี้ ภาษาไทย 92 คน ภาษาอังกฤษ 111 คน ภาษาฝรั่งเศส 12 คน ภาษาจีน 11 คน ภาษาญี่ปุ่น 10 คน คณิตศาสตร์ 108 คน วิทยาศาสตร์ 32 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 คน ชีววิทยา 27 คน ฟิสิกส์ 30 คน เคมี 28 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน สังคมศึกษา 66 คน ประวัติศาสตร์ 1 คน พลศึกษา 43 คน สุขศึกษา 3 คน ดนตรี-นาฎศิลป์ 1 คน นาฎศิลป์ 12 คน ดนตรี 12 คน ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 5 คน ศิลปศึกษา 12 คน คอมพิวเตอร์ 55 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 4 คน เกษตร 6 คน คหกรรม 2 คน บรรณารักษ์ 3 คน วัดผลประเมินผล 1 คน การจัดการทั่วไป 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 2 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 10 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 34 คน อิสลามศึกษา 1 คน การศึกษาพิเศษ 1 คน คณิตศาสตร์(ปริญญาโท ) 1 คน


ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ 28 ก.พ. 54
สาระสำคัญ : 48 เขตพื้นที่เปิดสอบครูผู้ช่วยเดือน เม.ย.นี้ สาขาคณิต+อังกฤษต้องการมากที่สุด

ถาม-ตอบสอบครู
คำถาม :ผู้จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ข. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำตอบ :ข้อ ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุผล: ผู้ที่จะเป็นครูได้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่ง พรบ.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู เป็นไปตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
คลิก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://www.sobkroo.com/img_news/file/A35309560.pdf
คลิก พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
http://www.sobkroo.com/img_news/file/1252454502.pdf
ทุกข่าวมีถามตอบ โดยบ้านสอบครู(
www.sobkroo.com) 1 มีนาคม 2554
หมายเหตุคำถามนี้เกี่ยวกับวิชากฎหมายการศึกษาสำหรับ สายครูทุกตำแหน่ง คลิกติวออนไลน์ด้วยวีดีโออีเมล์


เพศ : ไม่ระบุเพศ

โพสต์ : 1292

สำคัญ : 0

เงิน : 1756
ความดี : 133
เครดิต : 0
จิตพิสัย: 0
ออนไลน์ : 374 ชม
ขอบคุณมากๆครับ
รับคีย์ข้อมูลงานวิจัยทุกมหาลัยรอบๆพิษณุโลก0854654302
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้